Авторские издания с ISBN

 

Названия работ не указаны.

 

Для поиска нажмите Strg+F и введите несколько букв фамилии автора, которого Вы ищете. Не вводите окончание фамилии, т.к. она может быть приведена в списках не в именительном падеже.

 

2011

 

978-3-942855-09-9, P.Besedin

978-3-942855-10-5, P.Besedin

978-3-942855-11-2, V.Sommer

978-3-942855-12-9, O.Gluhova

978-3-942855-13-6, V.Rajmer

978-3-942855-14-3, O.Pikman

978-3-942855-15-0, H.Rahn

978-3-942855-16-7, E.Dumrauf-Schreider

978-3-942855-17-4, A.Umansraja

978-3-941590-29-8, Sammelwerk Istochnik-6

978-3-942855-18-1, N.Schneider

978-3-942855-19-8, T.Okomenjuk

978-3-942855-20-4, V.Erger

978-3-942855-21-2, A.Umanskaja

978-3-942855-22-8 , T.Okomenjuk

978-3-942855-23-5, O.Gluhova

978-3-942855-24-2, O.Gluhova

978-3-942855-25-9, Sammelwerk

978-3-942855-26-6, N.Aronova

978-3-942855-27-3, V.Lozenko

978-3-942855-28-0, V.Glyb

978-3-942855-29-7, A.Cherkasky

978-3-942855-30-3, B.Kunin

978-3-942855-31-0, E.Dumrauf-Schreider

978-3-942855-33-4, V.Raimer

978-3-942855-34-1, L.Stolyarsky

978-3-942855-36-5, E.Verbizkij

978-3-942855-38-9, Sammelwerk

978-3-942855-39-6, N.Nikulina

978-3-936112-57-3, Sammelwerk Dom utchjonyh v Gamburge,  Band 2

978-3-942855-35-8, V.Epstein

978-3-942855-40-2, Sammelwerk

978-3-942855-41-9, S.Jagodkin,  E.Pchjolkina

978-3-942855-42-6, M.Avrutin

978-3-942855-43-3, V.Semchuk

978-3-942855-44-0, V.Lozenko

978-3-942855-46-4, A.Freischist

978-3-942855-47-1, E.Kuprijanova

978-3-942855-48-8, E.Dumrauf-Screider

978-3-942855-49-5, Sammelwerk

978-3-936112-54-2, S.Gleizer

978-3-942855-45-7, U.Scheremetjeva

978-3-942855-50-1, V.Reimer

978-3-942855-51-8, W.Wanke

978-3-942855-52-5, J.Juschina

978-3-942855-53-2, I.Pavlova

978-3-942855-54-9, L.Stoljarski

978-3-942855-55-6, Sammelwerk

978-3-942855-56-3, A.Cherkasky

978-3-942855-57-0, W.Wituchnovsky

 

2010

 

ISBN 978-3-941464-62-9, A.Kulman

ISBN 978-3-941464-63-6, N.Nikulin

ISBN 978-3-941464-64-3, A.Utievski

ISBN 978-3-941464-65-0, T.Okomenjuk

ISBN 978-3-941464-66-7, J.Keib

ISBN 978-3-941464-67-4, S.Chagaev

ISBN 978-3-941464-68-1, E.Markina

ISBN 978-3-941464-69-8, V.Reimer

ISBN 978-3-941464-70-4, M.Avrutin

ISBN 978-3-941464-71-1, W.Erger

ISBN 978-3-941464-72-8, M.Sonin

ISBN 978-3-941464-73-5, Y.Buzhor

ISBN 978-3-941464-75-9, L.Komissarenko

ISBN 978-3-941464-76-6, Sammelwerk

ISBN 978-3-941464-77-3, O.Olgert

ISBN 978-3-941464-78-0, V.Sokolova

ISBN 978-3-941464-79-7, J.Keib

ISBN 978-3-941464-80-3, T.Okomenyuk

ISBN 978-3-941464-81-0, V.Schigelski

ISBN 978-3-941464-82-7, O.Olgert

ISBN 978-3-941464-83-4, L. Marksteder

ISBN 978-3-941464-84-1, R.Dell

ISBN 978-3-941464-85-8, L.Frajer

ISBN 978-3-941464-86-5, E.Schilman

ISBN 978-3-941464-87-2, A.Zajak

ISBN 978-3-941464-88-9, E.Wiegel

ISBN 978-3-941464-89-6, T.Okomenjuk

ISBN 978-3-941464-90-2, I.Melitschuk

ISBN 978-3-941464-92-6, E.Wiegel

ISBN 978-3-941464-93-3, Sammelwerk

ISBN 978-3-941464-94-0, L.Osmolowskaja

ISBN 978-3-941464-95-7, Sammelwerk

ISBN 978-3-941464-96-4, Sammelwerk

ISBN 978-3-941464-97-1, F.Bayer

ISBN 978-3-941464-98-8, L.Stolyarski

ISBN 978-3-941464-99-5, L.Stolyarski

ISBN 978-3-942855-00-6, N.Scheider

ISBN 978-3-942855-01-3, Sammelwerk

ISBN 978-3-942855-02-0, N.Aronov

ISBN 978-3-942855-03-7, N.Aronov

ISBN 978-3-942855-04-4, M.Okun

ISBN 978-3-942855-05-1, V.Belousov

ISBN 978-3-942855-06-8, N.Aronov

ISBN 978-3-942855-07-5, R.Nudelman

ISBN 978-3-942855-08-2, L.Stolyarski

ISBN 978-3-00-023216-9, P.Besedin        

ISBN 978-3-941590-19-9, Sammelwerk Istochnik –5

ISBN 978-3-941590-21-2, Sammelwerk Vojna narodnaja

ISBN 978-3-936112-56-6, L.Tsalman       

 

2009

 

ISBN 978-3-941464-07-0; Sammelwerk Kulturverein Kinor

ISBN 978-3-941464-27-8; Sammelwerk Portfolio, Vyp. 7

ISBN 3-936800-42-1; A.Barsukov

ISBN 978-3-941464-29-2; Sammelwerk BEK XXI Vyp. 8

ISBN 978-3-941464-40-7; A.Aliev

ISBN 978-3-941464-06-3; L.Belyakina

ISBN 978-3-941464-08-7; Sammelwerk Nasche vremja 09

ISBN 978-3-941464-09-4; V.Sokolova

ISBN 978-3-941464-10-0; A.Redel

ISBN 978-3-941464-11-7; J.Tubolzev

ISBN 978-3-941464-12-4; V.Belousov

ISBN 978-3-941464-13-1; V.Felgendreer-Leontjuk

ISBN 978-3-941464-14-8; R.Nudelman

ISBN 978-3-941464-15-5; Sammelwerk Rasswet 2009

ISBN 978-3-941464-16-2; W.Wanke

ISBN 978-3-941464-17-9; V.Reimer

ISBN 978-3-941464-18-6; D.Zazkin

ISBN 978-3-941464-19-3; G.Yeyger

ISBN 978-3-941464-20-9; Y.Balkarei

ISBN 978-3-941464-21-6; A.Moldavski

ISBN 978-3-941464-22-3; L.Polski

ISBN 978-3-941464-23-0; Sammelwerk Bliki 2009

ISBN 978-3-941464-24-7; A.Cherkasky

ISBN 978-3-941464-25-4; W.Erger

ISBN 978-3-941464-26-1; S.Majdannik

ISBN 978-3-941464-28-5; Sammelwerk Saarbrücken

ISBN 978-3-941464-30-8; G.Skutte

ISBN 978-3-941464-31-5; W.Semtschuk

ISBN 978-3-941464-32-2; V.Ravkin

ISBN 978-3-941464-33-9; D.Garbar

ISBN 978-3-941464-34-6; G.Kats

ISBN 978-3-941464-35-3; M.Lubomirski

ISBN 978-3-941464-36-0; M.Avrutin

ISBN 978-3-941464-37-7; N.Nikulin

ISBN 978-3-941464-38-4; V.Sokolova

ISBN 978-3-941464-39-1; D.Garbar

ISBN 978-3-941464-41-4; V.Epstein

ISBN 978-3-941464-42-1; L.Belyakina

ISBN 978-3-941464-43-8; S.Stefanjuk

ISBN 978-3-941464-44-5; W.Semtschuk

ISBN 978-3-941464-45-2; J.Stozkij

ISBN 978-3-941464-46-9; A.Vassilenko

ISBN 978-3-941464-47-6; F.Bayer

ISBN 978-3-941464-48-3; I.Zhuravljov

ISBN 978-3-941464-49-0; R.Nudelman

ISBN 978-3-941464-50-6; V.Bilousov

ISBN 978-3-941464-51-3; V.Glyb

ISBN 978-3-941464-52-0; L.Dottai

ISBN 978-3-941464-53-7; Sammelwerk Vstrecha-6

ISBN 978-3-941464-54-4; V.Schwemler

ISBN 978-3-941464-55-1; J.Dilk

ISBN 978-3-941464-56-8; J.Dilk

ISBN 978-3-941464-57-5; E.Dumrauf-Schreider

ISBN 978-3-941464-58-2; M.Sonin

ISBN 978-3-941464-59-9; O.Olgert

ISBN 978-3-941464-60-5; Sammelwerk Rassvet-4

ISBN 978-3-941464-61-2; E.Khatlamadzhieva

ISBN 3-933673-43-7; S.Felde

ISBN 978-3-00-023216-9; P.Besedin

ISBN 978-3-941590-19-9; Sammelwerk Istochnik-5

ISBN 978-3-941590-00-7; Sammelwerk Istochnik-4

ISBN 978-3-936112-47-4; A.Kovarskij

 

2008

 

ISBN 978-3-939995-56-2; Biblioteka BEKa, Ausg. 2 (V.Taran)

ISBN 978-3-939995-64-7; Portfolio Nr.6

ISBN 978-3-939995-65-4; Eine Wolke sein, Sammelwerk

ISBN 978-3-939995-67-8; Biblioteka BEKa, Ausg. 3 (T.Nagel)

ISBN 978-3-939995-69-2; I.Pesah

ISBN 978-3-939995-70-8; L.Dottai

ISBN 978-3-939995-88-3; L.Russ

ISBN 978-3-939995-55-5; O.Schneider

ISBN 978-3-939995-57-9; W.Ljubimov

ISBN 978-3-939995-58-6; E.Geiser

ISBN 978-3-939995-59-3; G.Kats

ISBN 978-3-939995-60-9; E.Pruslin

ISBN 978-3-939995-61-6; B.Jordan

ISBN 978-3-939995-62-3; O.Schneider

ISBN 978-3-939995-63-0; Y.Grossman

ISBN 978-3-939995-66-1; R.Dell

ISBN 978-3-939995-68-5; J.Keib

ISBN 978-3-939995-71-5; W.Erger

ISBN 978-3-939995-72-2; W.Erger

ISBN 978-3-939995-73-9; W.Dubowizki

ISBN 978-3-939995-74-6; M.Okun

ISBN 978-3-939995-75-3; V.Legeza

ISBN 978-3-939995-76-0; O.Schneider

ISBN 978-3-939995-77-7; L.Dottai

ISBN 978-3-939995-78-4; A.Beloklokova

ISBN 978-3-939995-79-1; F.Bayer

ISBN 978-3-939995-80-7; A.Cherkasky

ISBN 978-3-939995-81-4; A.Penner

ISBN 978-3-939995-82-1; A.Vassilenko

ISBN 978-3-939995-83-8; O.Jakovlev

ISBN 978-3-939995-84-5; V.Taran

ISBN 978-3-939995-85-2; K.Schiffner

ISBN 978-3-939995-86-9; V.Sokolova

ISBN 978-3-939995-87-6; Sammelwerk Saarbrücken

ISBN 978-3-939995-89-0; E.Leyserov

ISBN 978-3-939995-90-6; P.Besedin

ISBN 978-3-939995-91-3; Sammelwerk Hrsg.Besedin

ISBN 978-3-939995-92-0; V.Tomasevska

ISBN 978-3-939995-93-7; V.Keingstul, A.Asper

ISBN 978-3-939995-94-4; L.Schiffner

ISBN 978-3-939995-95-1; A.Vassilenko

ISBN 978-3-939995-96-8; Sammelwerk Lira-5

ISBN 978-3-939995-97-5; V.Krez

ISBN 978-3-939995-98-2; K.Bogatova

ISBN 978-3-939995-99-9; Y.Tubolzev

ISBN 978-3-941464-00-1; S.Mainaeva

ISBN 978-3-941464-01-8; A.Moldavskyy

ISBN 978-3-941464-02-5; V.Bilousov

ISBN 978-3-941464-03-2; N.Runde

ISBN 978-3-941464-04-9; J.Mironovich

ISBN 978-3-941464-05-6; L.Khait

 

2007

 

Zweisprachiges Almanach „Hier und Jetzt“, ISBN 978-3-939995-13-5

Sammelwerk von O.Beschenkovskaja, ISBN 978-3-939995-22-7

Jahresalmanach „BEK XXI“ Nr.7, ISBN 978-3-939995-23-4

Almanach Portfolio, Nr.5, ISBN 978-3-939995-53-3

L.Belov, ISBN 978-3-939995-11-1

A.Otyan, ISBN 978-3-939995-12-8

G.Lelgant, ISBN 978-3-939995-14-2

S.Mainajeva, ISBN 978-3-939995-15-9

A.Habirov, ISBN 978-3-939995-16-6

A.Redel, ISBN 978-3-939995-17-3

V.Felgendreher, ISBN 978-3-939995-18-0

E.Verbizkij, ISBN 978-3-939995-19-7

E.Markina, ISBN 978-3-939995-20-3

Sammelwerk „Raduga“, ISBN 978-3-939995-21-0

V.Keil, ISBN 978-3-939995-24-1

L.Hermann, ISBN 978-3-939995-25-8

V.Kyslyzyn, ISBN 978-3-939995-26-5

F.Bayer, ISBN 978-3-939995-27-2

M.Kozlovski, ISBN 978-3-939995-28-9

V.Graf, ISBN 978-3-939995-29-2

A.Otyan, ISBN 978-3-939995-30-2

V.Reimer, ISBN 978-3-939995-31-9

Schneiderov, ISBN 978-3-939995-32-6

L.Hermann, ISBN 978-3-939995-33-3

A.Parchomenko, ISBN 978-3-939995-34-0

Sammelwerk „Nashe vremja“, ISBN 978-3-939995-35-7

T.Klassner, ISBN 978-3-939995-36-4

E.Schulmeister, ISBN 978-3-939995-37-1

A.Barsukov, ISBN 978-3-939995-38-8

M.Mendelson, ISBN 978-3-939995-39-5

M.Gologorski, ISBN 978-3-939995-40-1

M.Mendelson, ISBN 978-3-939995-41-8

V.Taran, ISBN 978-3-939995-42-5

A.Igolnykov, B.Bem, ISBN 978-3-939995-43-2

V.Taran, ISBN 978-3-939995-44-9

A.Polle, ISBN 978-3-939995-45-6

Sammelwerk „Raduga-2“, ISBN 978-3-939995-46-3

Y.Leidman, ISBN 978-3-939995-47-0

M.Melekhin, ISBN 978-3-939995-48-7

V.Reimer, ISBN 978-3-939995-49-4

Sammelwerk „Vstrecha-4“, ISBN 978-3-939995-50-0

Sammelwerk „Bliki“, ISBN 978-3-939995-51-7

V.Krez, ISBN 978-3-939995-52-4

Zeitschrift „L´Inspiration“ (Fr.), ISSN 1774-3990

S.Saponenko, ISBN 2-35098-006-5 (Fr.)

V.Ivakin, ISBN 2-35098-007-3 (Fr.)

Sammelwerk „Berliner Azurblau“, ISBN 3-933673-27-5

I.Daut, ISBN 978-3-933673-48-8

L.Fialkovski, ISBN 2-35098-009-X (Fr.)

E.Evsiovitch, ISBN 2-35098-010-3 (Fr.)

M.Amber, ISBN 2-35098-012-X (Fr.)

V.Erhardt, ISBN 2-35098-011-1 (Fr.)

A.Pachomenko, ISBN 978-3-939995-54-8

 

2006

 

O.Beschenkovskaja, ISBN 3-936800-74-X

Jahresalmanach „BEK XXI“ Nr.5, ISBN 3-936800-75-8

Jahresalmanach „BEK XXI“ Nr.6, ISBN 3-936800-92-8

Almanach Portfolio, Nr.4, ISBN 3-936800-88-X

Almanach „Ljudi muzhestva“, ISBN 3-936800-91-X

O.Moldavskyy, ISBN 3-936800-68-5

S.Jagoudaeva (Mainaeva), ISBN 3-936800-69-3

F.Bayer, ISBN 3-936800-70-7

L.Hermann, ISBN 3-936800-71-5 (9 Bänder)G.Pruslin, ISBN 3-936800-72-3

Sammelwerk “Verbaly” (T.Rosina), ISBN 3-936800-73-1

N.Arinstein, ISBN 3-936800-76-6

T.Altergot (Kalinina), ISBN 3-936800-77-4

V.Rejmer, ISBN 3-936800-78-2

Sammelwerk „Istochnik-2“, ISBN 3-936800-79-0

M.Avroutine, ISBN 3-936800-80-4

A.Habirov, ISBN 3-936800-81-2

N.Dubowitzki, ISBN 3-936800-82-0

Sammelwerk “Nashe Vremja“, ISBN 3-936800-83-9

S.Afanasjev, ISBN 3-936800-84-7

T.Tchounareva, ISBN 3-936800-85-5

T.Tchounareva, ISBN 3-936800-86-3

V.Landkof, ISBN 3-936800-87-1

N.Kleff, ISBN 3-936800-89-8

G.Kats, ISBN 3-936800-90-1

E.Verbizkij, ISBN 3-936800-93-6

V.Khazan, ISBN 3-936800-94-4

T.Woroschilow, ISBN 3-936800-95-2

N.Dubowitzki, ISBN 3-936800-96-0

B.Meyezon, ISBN 3-936800-97-9

V.Reimer, ISBN 3-936800-98-7

I.Sagasser, ISBN 3-936800-99-5

N.Nikulin, , ISBN 978-3-939995-00-5

B.Milstein, ISBN 978-3-939995-01-2

V.Butov, ISBN 978-3-939995-02-9

M.Okun, ISBN 978-3-939995-03-6

Sammelwerk „Vstrecha-3“, ISBN 978-3-939995-04-3

L.Russ, ISBN 978-3-939995-05-0

A.Otyan, ISBN 978-3-939995-06-7

A.Otyan, ISBN 978-3-939995-07-4

A.Habirov, ISBN 978-3-939995-08-1

L.Hermann, ISBN 978-3-939995-09-8

N.Nikulin, ISBN 978-3-939995-10-4

 

2005

 

Jahresalmanach „BEK XXI“ Nr.4, ISBN 3-936800-39-1

A.Barsukov, ISBN 3-936800-40-5

Almanach Portfolio, Nr.2, ISBN 3-936800-41-3

Almanach Portfolio, Nr.3, ISBN 3-936800-65-0

M.Kamenkovich, ISBN 3-936800-54-5

R.Nurpeisov, ISBN 2 - 35098-002-2 (Fr.)

N.Korzhenevskaja, ISBN 2-35098-001-4 (Fr.)

S.Saponenko, ISBN 2-35098-004-9 (Fr.)

E.Poltavskaja ISBN 2-35098-005-7 (Fr.)

E.Leyzerov, ISBN 3-936800-38-3

I.Cherkasky, ISBN 3-936800-43-X

M.Avrutin, ISBN 3-936800-44-8

Sammelwerk „Istochnik“, ISBN 3-936800-45-6

N.Yudicheva, ISBN 3-936800-46-4

G.Pruslin, ISBN 3-936800-47-2

G.Matjuschov (Mars), ISBN 3-936800-48-0

N.Yudicheva, ISBN 3-936800-49-9

I.Yokhvydovych, ISBN 3-936800-50-2

Y.Tamarkin (Finn), ISBN 3-936800-51-0

V.Pecherskiy, ISBN 3-936800-52-9

E.Schüle, ISBN 3-936800-53-7

A.Tjagunov, ISBN 3-936800-55-3

A.Vassilenko, ISBN 3-936800-56-1

R.Polonskaja, ISBN 3-936800-57-X

E.Snezhin, ISBN 3-936800-58-8

L.Schneiderov, ISBN 3-936800-59-6

S.Stefaniouk, ISBN 3-936800-60-X

E.Korobchinski, ISBN 3-936800-61-8

Sammelwerk „Letuchie sloniki“ (N.Runde), ISBN 3-936800-62-6

V.Eisner, ISBN 3-936800-63-4Y.Gerlovin, ISBN 3-936800-64-2

Sammelwerk „Vstrecha-2“, ISBN 3-936800-66-9

A.Outiewski, ISBN 3-936800-67-7

 

2004

 

Jahresalmanach „BEK XXI“, Ausgabe 3, ISBN 3-936800-24-3

Almanach „Portfolio“, Ausgabe 1, ISBN 3-936800-25-1

G.Pruslin (Schäfer), ISBN 3-936800-26-X

G.Kats, ISBN 3-936800-27-8

L.Russ, ISBN 3-936800-28-6

T.Okomenjuk, ISBN 3-936800-29-4

Sammelwerk, Lira e.V., ISBN 3-936800-30-8

Sammelwerk, Mönchengladbach, ISBN 3-936800-31-6

N.Nikulin, ISBN 3-936800-32-4

D.Garbar, ISBN 3-936800-33-2

A.Mitleider, ISBN 3-936800-34-0

E.Schick ISBN 3-936800-35-9

F.Bayer, ISBN 3-936800-36-7

G.Lachter, ISBN 3-936800-37-5

 

2003

 

M.Jurovetskaia, ISBN 3-936800-02-2

Y.Tamarkin, ISBN 3-936800-03-0

E.Tkhor, ISBN 3-936800-04-9

L.Hermann, ISBN 3-936800-05-7

L.Russ, ISBN 3-936800-06-5

T.Rosina ISBN 3-936800-07-3

Tolstoj Hilfswerk e.V., ISBN 3-936800-08-1

G.Kats, ISBN 3-936800-09-X

S.Jagodkin, ISBN 3-936800-10-3

L.Russ, ISBN 3-936800-11-1

V.Landkof, ISBN 3-936800-12-X

M.Leuschel, ISBN 3-936800-13-8

E.Schulmeister, ISBN 3-936800-14-6

Ev.Kirche, Stuttgart, ISBN 3-936800-15-4

I.Gatker, ISBN 3-936800-16-2

T.Rosina, ISBN 3-936800-17-0

V.Avtsen (Hrsg.), ISBN 3-936800-18-9

I.Pidevitch, ISBN 3-936800-19-7

Y.Tamarkin, ISBN 3-936800-20-0

N.Nikulin, ISBN 3-936800-21-9

O.Moldavskyy, ISBN 3-936800-22-7

A.Bauer, ISBN 3-936800-23-5

 

2002

 

V.Millian (Prozenko), ISBN 3-00-008829-6

L.Dottai, ISBN 3-00-009499-7

N.Kosakivska, ohne ISBN

N.Nikulin, ISBN 3-00-009716-3

E.Tkhor, ohne ISBN

V.Landkof, ISBN 3-936800-00-6

Kunst-Atelier e.V., ISBN 3-936800-01-4

 

Запрос

На главную / Home